Privacyverklaring en algemene voorwaarden

Wie we zijn en contactgegevens

Wij werken samen in Filosofische Praktijk Utrecht. Ons website-adres is: https://filosofische-praktijk-utrecht.nl. Je kunt ons bereiken via het contactformulier op deze website.

Algemene voorwaarden

Iedere filosofisch practicus hanteert zijn of haar eigen algemene voorwaarden. Kijk voor de details op hun eigen website (die vind je gemakkelijk via de pagina Over ons op deze website).

Privacyverklaring

Filosofische Praktijk Utrecht, als samenwerkingsverband van vier onafhankelijke filosofisch practici, kantoor houdend aan Lange Nieuwstraat 70, 3512 PL Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://filosofische-praktijk-utrecht.nl Lange Nieuwstraat 70, 3512 PL Utrecht 

info@filosofische-praktijk-utrecht.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Wij zetten ons ervoor in alleen de voor onze bedrijfsvoering en het voldoen aan wettelijke vereisten noodzakelijke persoonsgegevens te verzamelen.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: – Voor- en achternaam

– Woonplaats

– Telefoonnummer(s)

– E-mailadres

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@filosofische-praktijk-utrecht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Aantekeningen gemaakt tijdens de gesprekssessies

De filosofisch practicus maakt aantekeningen tijdens de gesprekssessies, maar zonder vermelding van naam of andere identificerende gegevens van de cliënt. Er worden van cliënten geen inhoudelijke dossiers bijgehouden. Over de inhoud van de gesprekken wordt aan derden geen enkele mededeling gedaan. Indien u op de praktijk gesprekken voert die worden bekostigd door uw werkgever, krijgt deze werkgever alleen bevestigd, desgevraagd, dat u de gesprekken heeft gevoerd, maar over de inhoud daarvan worden geen mededelingen gedaan.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om diensten bij u af te leveren
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer wij onze dienstverlening aan u beëindigen, verwijderen wij uw persoonsgegevens binnen 7 dagen. Het verwerken van de hierboven genoemde persoonsgegevens heeft enkel tot doel onze diensten adequaat te kunnen uitvoeren. Zo hebben wij uw contactgegevens onder meer nodig voor het maken en wijzigen van afspraken, uw naam en rekeningnummer voor het verzenden van de facturen, etcetera.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Wij zijn niet verplicht gegevens te verstrekken aan zorgautoriteit of -verzekeraars en doet dat dus ook niet.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken cookies of vergelijkbare technieken om uw bewegingen op onze website te volgen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@filosofische-praktijk-utrecht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via de website.

Neem contact op voor een kennismakingsgesprek

Filosofische praktijk Utrecht
Lange Nieuwstraat 70
3512 PL Utrecht